Trafik kazası tespit tutanağına nasıl itiraz edilir

Trafik kazası tespit tutanağına nasıl itiraz edilir: Kaza sonucu tutulan kaza tespit tutanağına nasıl itiraz edilir. Kaza tutanağı ve kaza sonucunda yapılabilecek itirazlar ve mahkeme işlemleri, Trafik kazası tespit tutanağına nasıl itiraz edilir haberi detayları nedir bilgiler. 82.

Haberler Yeni Bilgiler

Trafik kazası tespit tutanağına nasıl itiraz edilir

Trafik kazası tespit tutanağına nasıl itiraz edilir

Kategori: bilgi

Türü: bilgi

Tarih:

Trafikte hepimizin başına kaza gelebilir. Fakat çoğumuz sadece kaza tespit tutanağını biliriz yada trafik polisi çağırmayı tercih ederiz. Fakat tutanak dan sonraki işlemler önemlidir. Ve aksi durumlarda tutanağa itiraz etme gibi bir seçenekle karşı karşı kalabilirsiniz.

TRAMER bünyesinde kaydedilen KAZA TESPİT TUTANAK ( K T T ) KOMİSYONU' nca onaylanan KTT KOMİSYONU Kararları kesindir.İtirazınız reddedilmekte, dava açmanız gerekmektedir.

KTT KOMİSYONUNCA Maddi Hasarlı Kazada aracınız haksız yere kusurlu sayılmış ise mahkemeden (hasar ve kusur tespitli olmak üzere) bilirkişi tespiti isteyin bilirkişi raporu neticesinde kusursuz bulunmanız halinde eğer karşı taraf hasarınızı ödemezse davanızı açın

Benim aracımın kusurlu sayıldığı maddi hasarlı kaza olayında KTT KOMİSYONU, çizilen objektif olmayan kaza tutanağı kaza şekline göre karar vermiştir.Oysa KTT KOMİSYONU karar gerekçesinde hasarın nasıl,ne şekilde oluştuğu hakkında herhangi bir görüş belirtmemiştir.Zira KTT KOMİSYONUnca alınmış kararın objektif olmadığı görüşündeyim.Çünkü olay yeri incelenmeden, kazanın nasıl olduğuna dair hasar ve kusur tespit edilmeden, yalnızca maddi hasarlı kaza tutanaklarına ve kaza resimlerine göre KTT KOMİSYONU tarafından karar verilmesi objektif değildir.Kazanın kaza yerinde görülmesi ve kazanın oluş tespitinin yapılması kusur gerekçesinde objektif olandır.Sigorta şirketi hasar tespiti yaptırıyor ancak hasarın oluş şekli mahkemenin hasar tespiti ile benim kaza olayımda olduğu gibi zıt olabiliyor.

Yani kısaca aracınızın kusursuz olduğuna inayıyorsanız ve delillerinizde sizi haklı çıkaracak yönde ise hukuka, adalete güvenin, hiç oyalanmadan davanızı açın !

Ülkemiz ne hale gelmiş! aslında hiç dava açılmadan halledilecek sorunların çözümü için dava yolu teşvik edilebiliyor.Mahkemelerin yoğun olmasının, gereksiz yere meşgul edilmesinin bir nedeni de bazı sigorta şirketlerinin yanlış kararlar vermesi olabilmektedir.Sigorta şirketleri ücret karşılığında ülke vatandaşlarının zararlarını adilen karşılamakla yükümlüdürler ve yasalarla bu durum hüküm altına alınmıştır.Aksine davranan sigorta şirketleri ve komisyon karar mercileri yeterince denetlenmeli ve denetleyen kurumlarca kusur halinde gerekli cezai yaptırımlar uygulanmalıdır.


2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

Madde 99 - Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar.

Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan yazılı olarak talep eder. Diğer sigortacılar talep tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde kendilerine düşen miktarı talepte bulunana öder.

(Değişik fıkra: 21/05/1997 - 4262/4 md.) Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar, 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar.


MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASINDA YETKİLİ MAHKEME VE DAVA SÜRECİ
DAVA ÖNCESİ MÜRACAAT EDİLECEK KURUMLAR

(KAZA TESPİT TUTANAK KOMİSYONUNCA aracınız hakkında verilen kararı Taraf veya Karşı Taraf Sigorta Şirketlerinden veya Tramer Web Sitesinden öğrendiğinizden itibaren Görevli Mahkemelerde Dava açmak hakkınız vardır.

Ancak Dava açmadan!
KAZA TESPİT TUTANAK KOMİSYON Kararını Yetkili sigorta şirketlerine taşıma ve çözme imkanı olabilir.Müracaat ettiğiniz taraf ve karşı taraf sigorta şirketlerinde de aracınız hakkında verilmiş kararı değiştiremezseniz neticede yazışmalarınız elinizde belge niteliğinde olacak ve mahkemede delil olarak sunabilirsiniz

Haklı ve kusursuz olduğunuza inandığınız halde, KAZA TESPİT TUTANAK KOMİSYONU Kararında kusurlu gösterildiniz ve hakkınızı aramak istiyorsunuz !

1-Hasarınızı ödemeyen sigorta şireketinden Bilgi Edinme ile (İadeli Taahütlü Posta) hasarınızın karşılanmasını (tazminini) istiyorsunuz.

Bilgi Edinme Dilekçenizde;

a- Karayolları Trafik Kanunu' nun hangi maddesinden kusurlu sayıldığınıza dair Sigorta Şirketinin Kusur Kararını ve Kusur Gerekçesini isteyiniz.

b- Kaza Tespit Tutanak Komisyonu Kusur oranlarını ve Kusur Karar Gerekçesini (DURUM ? kaç ) belirtir, TRAMER-Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Projesini isteyiniz.

( DURUM 1,2,3...? : Kaza Tespit Tutanak Komisyonunca kazaya karışan taraflara Kusur Kararı verilirken, kusurun verildiği kanun maddesinin açıkça belirtildiği emsal alınan Kaza Senaryolarıdır. )

SİGORTA ŞİRKETİ HASARINIZIN KARŞILANMASINA RET CEVABI VERİRSE !

Bilgi Edinme ile edindiğiniz
Sigorta Şirketinin Kusur Kararı ve Kusur Gerekçesi ile Kaza Tespit Tutanak Komisyonu Kusur Kararı ve Kusur Gerekçesini karşılaştırınız.
Karayolları Trafik Kanunu' nun aynı maddelerine göre mi? yoksa farklı maddelerine göre mi? kusur verilmiş, Kaza Tespit Tutanağında ki Sürücü Görüşlerinizle örtüşüyor mu ? kontrol ediniz.

ve en önemlisi Karar Gerekçesinde DURUM ? kaç emsal gösterilmiş, Karayolları Trafik Kanunun hangi maddesine dayanılmış aracınıza kusur verilmiş, KAZA TESPİT TUTANAK KOMİSYONUNCA burada kusurlu araçlar karıştırılmış,hata yapılmış olabilir,buna çok dikkat! ediniz

Sigorta Şirketinden olumlu bir cevap alınmadığı,KAZA TESPİT TUTANAK KOMİSYON Kararının düzeltilmediği neticesinde, Kaza Tespit Tutanağı ve diğer Bilgi Edinme belgeler,Kaza fotoğrafları vb. delillerinizle birlikte Görevli Mahkemede dava açma sürecini başlatıyorsunuz

Görevli Mahkemeler: Trafik Mahkemesi, Sulh Hukuk Mahkemesi, Sulh Ceza Hukuk Mahkemesi,Asliye Hukuk Mahkemesi

1- Yetkili mahkemede Hasar ve Kusur Tespiti yaptırın

Delilleri Tespit Dilekçenize ekleyin
Delil Tespit Dilekçesi
a- Kaza Resimleri
b- Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı
c- Davalı Sigorta Şirketinin Kusur ve Gerekçesini gösterir red yazısı
d- TRAMER-Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Projesi
e- Diğer Delilleriniz

DelilTespiti neticesinde kusursuzsanız karşı taraf davalılardan delil tespiti için yaptığınız masrafları dava açtığınızda almanız açısından Bilirkişi raporu davalılara tebliğ edilmeli bundan sonra davalıların Bilirkişi Raporuna verecekleri cevap bekleniyor davalılar hasarınızı öderse dava açılmasına gerek kalmıyor eğer davalılar hasarınızı ödemezse Bilirkişi Raporunu ve Delillerinizi dava dilekçenize ekleyip davanızı açıyorsunuz

2- Kusursuz olduğunuzun tespiti halinde davanızı açın
( 7 gün içinde hasar ve kusur tespitine itiraz hakkınız vardır )

3- Dilerseniz tespit istemeden direkt dava açabilirsiniz
( Hasar ve Kusur Tespitini dava sürecinde isteyebilirsiniz )


2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU
SEKİZİNCİ KISIM: HUKUKİ SORUMLULUK VE SİGORTA

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT:
Madde 90 - Maddi tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır.

DOĞRUDAN DOĞRUYA TALEP VE DAVA HAKKI:
Madde 97 - Zarar gören, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde doğrudan doğruya sigortacıya karşı talepte bulunabileceği gibi dava da açabilir.

TAZMİNAT VE GİDERLERİN ÖDENMESİ:
Madde 99 - Sigortacılar, hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağını veya bilirkişi raporunu, sigortacının merkez veya kuruluşlarından birine ilettiği tarihten itibaren sekiz iş günü içinde zorunlu mali sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarları hak sahibine ödemek zorundadırlar.

Ödemeyi yapan sigortacı, ödenen miktarın sorumluluk oranlarında paylaşılmasını diğer sigortacılardan yazılı olarak talep eder. Diğer sigortacılar talep tarihinden itibaren sekiz iş günü içinde kendilerine düşen miktarı talepte bulunana öder.

(Değişik fıkra: 21/05/1997 - 4262/4 md.) Bu madde hükmüne uymayan sigortacılar, 108 000 000 lira hafif para cezası ile cezalandırılırlar.

Madde 100 - Bu Kanunun sorumluluğun kaldırılması veya tazminatın azaltılmasına ilişkin 95 inci maddesi, doğrudan doğruya talep ve dava hakkına ilişkin 97 nci maddesi ve zamanaşımına ilişkin 109 uncu maddesi ihtiyari mali sorumluluk sigortasında da uygulanır.


ZAMANAŞIMI:
Madde 109 - Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Dava, cezayı gerektiren bir fiilden doğar ve ceza kanunu bu fiil için daha uzun bir zaman aşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre, maddi tazminat talepleri için de geçerlidir.

Zamanaşımı, tazminat yükümlüsüne karşı kesilirse, sigortacıya karşı da kesilmiş olur. Sigortacı bakımından kesilen zamanaşımı, tazminat yükümlüsü bakımından da kesilmiş sayılır.

Motorlu araç kazalarında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları, kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak iki yılda zamanaşımına uğrar.

Diğer hususlarda, genel hükümler uygulanır.

YETKİLİ MAHKEME:
Madde 110 - Motorlu araç kazalarından dolayı hukuki sorumluluğa ilişkin davalar, sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentanın bulunduğu yer mahkemelerinden birinde açılabileceği gibi, kazanın vukubulduğu yer mahkemesinde de açılabilir.

Kaza tespit tutanağı örneği

kaza tespit tutanağı örneği

+1 Öne Çıkar ↑
Okunma: 180. ÖneÇıkma: 19
Henüz Güncelleme Yok! Yorum yazarak veya yoruma cevap atarak tartışmaya ortak olabilirsiniz. Tüm yorumlar sayfa altındadır.

Haber ve Bilgi Benzer Başlıklar


Abim bu yüzden intihar etti..dedi

Ayşe Arman'a konuşan Canan Karatay, bu kez antidepresanlarla ilgili çarpıcı sözler sarf etti...

Türkücü olduğum için oynatmıyolar kavgası..

Survivor'da All Star takımının Rumen takımına yenilmesi sinirleri gerdi. Mücadelede sadece bir defa oynatıldığı...

İngiltede patlama..

Patlamanın olduğu yerde bir binanın çöktüğü belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi...

Çocuk istismarının düzenlemesini anlattı...

Recep Akdağ, Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde vali, belediye başkanları ve kurum müdürleriyle basına kapalı...

Sınır kapısında 33 km tır kuyruğu...

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa...

Taraftarlardan aykut kocaman'a büyük tepki

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği derbide Aykut Kocaman'a büyük tepki vardı....

İşkence günlerini anlattı...

Samsun'da işlettiği akaryakıt istasyonunda 10 milyon lirayı zimmetine geçirdiğini iddia ettiği üvey kardeşi...

Son dakika kar geliyor..meteoroloji uyardı...

Meteoroloji'den gelen son dakika tahminlere göre Türkiye geneli hava durumu raporu belli oldu...

Sözde kaz çiftliği...

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip...

Süleyman soylu Veda'mı ediyor...

Sabah saatlerinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Trabzon Şubesi'nde düzenlenen kahvaltıya katılan İçişleri Bakanı...

Haber Yorumları Popüler Sıralama