Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon da Çalışanların Hakları

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon da Çalışanların Hakları: Özel eğitim ve rehabilitasyonda çalışan, Fizyoterapistler, Öğretmenler, Psikologlar, Müdürler ve diğer personellerin izinleri, çalışma saatleri vs., Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon da Çalışanların Hakları haberi detayları nedir bilgiler. 76.

Haberler Yeni Bilgiler

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon da Çalışanların Hakları

Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon da Çalışanların Hakları

Kategori: bilgi

Türü: bilgi

Tarih:

Özel eğitim ve rehabilitasyonlar Engelli kardeşlerimizin fiziksel tedavi ve zihinsel eğitim aldığı önemli kuruluşlardandır. Fakat bir çok sorunla karşılaşan personellerin özlük hakları ve çalışma haklarını bilmedikleri sordukları sorular doğrultusunda gördük. Aşağıda detaylı olarak anlatmaya çalışacağız.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012, Resmi Gazete Sayısı: 28239

Yönetmenlikten aldığımız kısa kısa maddeler halinde vermeye çalışacağız. Orjinal formunu altda kaynak olarak verdik. Burda Uzman Öğretici: Fizyoterapist mesleğini kapsar.

Okullar dışındaki kurumlarda günlük çalışmalar 07.00 ile 23.00
saatleri arasında yapılır. Ders saatinin süresi, 45 dakikadır.
Uygulamalı dersler 
blok hâlinde 90 dakika olarak yapılabilir. (Ek cümle:RG-8/8/2015-29439)
Ancak; zorunlu eğitim çağındaki öğrencilerin devam ettiği programlarda
eğitimler 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılır.

Kurumlarda, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel
Tatiller Hakkında
Kanunda belirlenen genel tatil günlerinde eğitim ve öğretim
yapılmaz. Sağlık ve diğer zorunlu hâller nedeniyle Bakanlık veya valilikçe
alınan kurumların tatil edilmesi kararlarına, dengi özel öğretim kurumları da
uymak zorundadır.

Kurucu veya kurucu temsilcisinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 31 – (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi; kurumda eğitim
ortamının sağlanması, gerekli maddi imkânların hazırlanması, yeterli personelin
istihdamı, araç ve gerecin temini, kurum binasının kullanılabilir duruma
getirilmesi, eğitim personeli ile diğer personelin aylık ve ücretlerinin zamanında
ödenmesi, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında
yapılması gibi hususlardan birinci derecede sorumludur.
(2) Müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya kurucu temsilcisi, kurumun
eğitim ve öğretimine ve bunlarla ilgili yönetim işlerine karışamaz.

Kurum müdür ve müdür yardımcısının görev, yetki ve
sorumlulukları

MADDE 32 – (1) Kurum müdürünün görevleri şunlardır:
a) Programların amacına uygun şekilde yürütülmesi, başarının artırılması,
eğitimin kaliteli olarak sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,
b) Kurumun üye olması hâlinde oda, vakıf, dernek, birlik ve benzeri sivil
toplum örgütleri ile özel ve resmî kurum ve kuruluşlarda kurumunu temsil
etmek,
c) Eğitim personelinin çalışma izni ve çalışma iznini uzatma onay
tekliflerini zamanında yapmak,
ç) Eğitim-öğretim yılı öncesi gerekli hazırlıkları yapmak, etkinlikleri
planlamak, personel arasındaki görev paylaşımını yapmak, ders dışı etkinlikler
için gerekli izinleri almak,
d) Yönetim görevini aksatmamak şartıyla alanında olmak üzere isteğe
bağlı olarak haftada en fazla 12 saat ders okutmak,
e) Resmî dengi kurumların tabi olduğu yönetmelikler ve özel öğretim
kurumlarıyla ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.
(2) Kurum müdürü kurumun yönetiminden, kurumun amacı
doğrultusunda öğrenci veya kursiyerlerin yetiştirilmesinden, eğitim ve öğretim
faaliyetleri ile rehberlik hizmetlerinin planlanmasından ve yürütülmesinden
kurucu veya kurucu temsilcisine varsa genel müdüre, Bakanlığa ve diğer resmî
makamlara karşı sorumludur.
(3) Kurum müdürü aynı zamanda kurucu veya kurucu temsilcisi
olduğunda kurumun mali işlerinden de sorumludur.
(4) Kurum müdür yardımcısı, kurum müdürünün vereceği görevleri yapar.
Müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde müdüre vekâlet eder.

Eğitim personelinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 33 – (1) Okulda görevli öğretmen, uzman öğretici ve usta
öğretici, dengi resmî okulların tabi olduğu yönetmeliklerde belirtilen görevleri
ve okul müdürünün vereceği diğer görevleri yapar.
(2) Okullar dışındaki kurumlarda görevli eğitim personeli, öğrenci veya
kursiyerlerin başarısının artırılması ve programlar doğrultusunda en iyi şekilde
yetiştirilmeleri için gerekli çalışmaları yürütür ve kurum müdürünün vereceği
diğer görevleri yapar.

Ölçme ve değerlendirme biriminin görevleri
MADDE 34 – (Değişik:RG-8/8/2015-29439)
(1) Kurumlarda, ölçme ve değerlendirme uzmanı sorumluluğunda isteğe
bağlı olarak ölçme ve değerlendirme birimi kurulabilir. Birim,
öğrencilerin/kursiyerlerin genel başarı seviyesini, özel yetenekli veya öğrenme
güçlüğü çeken bireyleri ve öğrenme güçlüğü çekilen konuları tespit ederek diğer
eğitim personeli ile işbirliği içerisinde gerekli iyileştirme tedbirlerini alır.

Diğer personel
MADDE 35 – (1) Diğer personel, dengi resmî kurumların tabi olduğu
mevzuatta belirtilen görevleri yapar. Bu Yönetmelikte ve dengi resmî
kurumların tabi olduğu mevzuatta görevleri belirtilmeyen personel ise kurum
müdürü ve müdür yardımcılarının vereceği görevleri yapar.

Eğitim personelinin iş başında eğitimi
MADDE 36 – (1) Kurumlar, eğitim personelini yetiştirmek için gerekli
tedbirleri alır. Ayrıca eğitim personelinin Bakanlıkça açılan hizmet içi eğitim
faaliyetlerinden yararlandırılmasını sağlar.
(2) Kurucu ve tüm üyeleri kurumların kurucusu olan oda, dernek, birlik
veya vakıflarca da kurumlardaki personele, valiliğe bilgi vererek hizmet içi 
eğitim faaliyeti düzenlenebilir. Kurumlar, Bakanlıktan izin almış olan özel
hizmet içi eğitim merkezlerinden de hizmet satın alabilir.

Alan öğretmeni
MADDE 37 – (1) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) İlkokullarda sınıf
öğretmenliği esas olmakla birlikte özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen dersler
için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir. İlkokul dördüncü sınıflarda sınıf
öğretmeni bulunması şartıyla ayrıca alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.
(2) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Okul öncesi eğitim kurumlarında okul
öncesi öğretmenliği esas olmakla birlikte, özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen
dersler için alan öğretmenleri de görevlendirilebilir.
(3) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)

Uzman öğretici ve usta öğreticiler
MADDE 38 – (Değişik:RG-2/8/2013-28726)
(1) Kurumlarca ihtiyaç duyulan alanlarda, dersin özelliğine göre uzman
öğretici ve usta öğretici görevlendirilebilir.
(2) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okul öncesi eğitim kurumlarında
görevlendirilen usta öğreticiler (Ek ibare:RG-23/7/2015-29423) ve uzman
öğreticiler ile diğer okullarda (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…)
görevlendirilen uzman öğreticiler bağımsız olarak derse girebilir. Okullarda
görevlendirilen usta öğreticiler ise dersin öğretmeniyle birlikte haftada 40 saate
kadar derse girebilirler.
(3) Ulusal ve uluslararası sanat ve spor alanında başarılarıyla tanınmış
olanlardan valilikçe uygun görülmesi hâlinde özel öğretim kurumlarında, usta
öğretici olarak görevlendirileceklerde öğrenim şartı aranmaz.

Özlük hakları
MADDE 42 – (1) Kurumlarda görev yapan eğitim personeli ile diğer
personel, Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, sosyal güvenlik ve özlük hakları
yönünden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine tabidir.

Sözleşme
MADDE 43 – (1) 4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre kurucu
veya kurucu temsilcileri ile eğitim personeli arasındaki iş sözleşmeleri, bu
Yönetmeliğin ekinde yer alan sözleşme formu (EK-5) esas alınarak en az bir yıl
süreli olmak üzere üç nüsha düzenlenir ve taraflarca imzalanır. Bu sözleşmelerin
bir nüshası, çalışma izni düzenlenmek üzere ilgili mercide, bir nüshası kurucu
veya kurucu temsilcisinde kalır, diğer nüshası ise sözleşmeye taraf olan
personele verilir. Ancak;
a) Mazeretleri nedeniyle dönem içerisinde görevlerinden ayrılanların
yerine görevlendirilecek eğitim personeli,
b) Devredilen kurumlarda devredilmeden önce görev yapan eğitim
personeli,
c) Ders saati ücretli olarak görevlendirilecek eğitim personeli
ile bir yıldan daha az süreli de iş sözleşmesi yapılabilir.
(2) Sözleşmelerde, ilgilinin ihtiyari veya mecburi sosyal sigorta bağlantılı
yardımlardan faydalanma imkânlarını kısıtlayıcı, tehlikeye düşürücü, mevzuata
aykırı düşecek şekilde özlük haklarını zedeleyici hükümler bulunamaz.
(3) (Mülga:RG-5/7/2014-29051)
(4) Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemeler, bütçe kanunlarıyla resmî
okul öğretmen ve personeline sağlanan haklara denk olarak okul öğretmenlerine
ve personeline de ödenir. Sosyal yardım kapsamındaki ek ödemelerden gelir
vergisi kesilmez.
(5) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Kurumlardaki ek ders ücreti, resmî
okullar için tespit edilen miktardan az olamaz. Ancak, resmî okul ve
kurumlardan ücretli olarak görevlendirilenlere verilecek ek ders ücreti miktarı,
resmî okullar için tespit edilen ek ders ücretinin iki katını geçemez.
(6) Sözleşmenin başlangıç tarihi, çalışma izninin (Mülga ibare:RG-
5/7/2014-29051) (…) verildiği tarihtir. Bu tarihi takip eden 30 gün içinde de
göreve başlama tarihi belirlenebilir.
(7) Kurumlarda görevlendirilecek diğer personelle yapılacak iş
sözleşmeleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile
4857 sayılı İş Kanununun hükümlerine göre yapılır.

İşten ayrılma
MADDE 44 – (1) Sözleşme süresi sona erenler, 4857 sayılı İş Kanunu
hükümlerine göre sözleşmeleri karşılıklı veya tek taraflı feshedilenler ve
sözleşme süresi sona ermeden aynı Kanunun ilgili hükümleriyle belirlenen
süreler içinde bu isteğini diğer tarafa yazılı olarak bildirenlere valilikçe
görevden ayrılış onayı düzenlenir. (Değişik:RG-3/7/2016-29761) Sözleşme
süresi sona erenler ile farklı unvanda/görevde/branşta sözleşmesi yenilenenler
hariç olmak üzere ayrılış onayı düzenlenenlere altı ay geçmeden aynı kurumda
görev verilmez.
(2) Çeşitli sebeplerle örgün eğitim kurumlarında ders yılı içinde, diğer
kurumlarda dönem içinde görevinden ayrılmasıyla eğitim ve öğretim
faaliyetlerini aksatacak olan eğitim personelinin yerine, on gün içinde kurum
yönetimince görevlendirilmek üzere eğitim personelinin teklifi yapılır ve ilgili
merci tarafından da on gün içinde çalışma izni düzenlenir.
(3) (Değişik:RG-5/7/2014-29051) Zorunlu sebeplerle müdürlüğün
boşalması hâlinde kurucunun teklifi de dikkate alınarak yeni müdür teklifi
yapılıncaya kadar kurumda müdürlük veya müdür yardımcılığı yapma nitelik ve
şartlarını haiz biri, valilikçe müdürlüğe vekâleten görevlendirilir. Vekâlet süresi
üç aydan fazla olamaz ve bu süre uzatılamaz. Vekâleten görevlendirilenler,
vekâlet ettikleri personelin haftada girebileceği ders saati kadar derse
girebilirler.
(4) Görevinden ayrılan eğitim personelinin görevlerinden ayrılışı ile
kurumdan ayrılmak isteyenlerin müracaatları en geç beş iş günü içerisinde
kurum yetkilisi tarafından doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne
bildirilir. İlgililerin ayrılış sebeplerine uygun olarak valilikten yedi iş günü
içinde görevden ayrılış onayları alınır. Görevinden ayrılan personelin durumunu
millî eğitim müdürlüğüne bildirmeyen kurum yetkilileri hakkında yasal işlem
yapılır.
(5) Bu maddede belirtilen hükümlere aykırı olarak görevinden ayrılanlara
bir yıl süre ile kurumlarda görev verilmez.

Özlük dosyası
MADDE 45 – (1) Kurumlarda görevli eğitim personelinin özlük dosyası,
millî eğitim müdürlüklerince tutulur. Görevinden ayrılarak başka bir kurumda
görev alan eğitim personelinin özlük dosyası, önceki görev yaptığı millî eğitim
müdürlüğünden bir ay içerisinde istenir.

Haftalık Ders Saati Kapestesi: Okullarda görevli öğretmenler ile
(Mülga ibare:RG-12/4/2016-29682) (...) uzman öğreticiler haftada en fazla
aylık karşılığı 20 saat, ders saati ücretli 20 saat olmak üzere toplam 40 saate
kadar ders okutabilir.
(Mülga cümle:RG-13/1/2017-29947) (…) Okul öncesi
eğitim kurumlarından derslik sayısı üçten az olan okullarda okul öncesi
öğretmenliğine kaynak teşkil eden fakültelerden mezun olan okul müdürü tam
gün ders okutabilir.

Okullar dışındaki kurumlarda eğitim personeli haftada en fazla 40
saate kadar ders okutabilir.

(Değişik:RG-5/7/2014-29051) Okullarda görevli yöneticiler haftada 6
saat aylık karşılığı, 6 saat ders saati ücretli olmak üzere toplam 12 saat, diğer
kurumlarda görevli yöneticiler ise haftada toplam 12 saat ders okutabilir.

(Değişik:RG-5/7/2014-29051) Kurumlarda, hizmet satın alınması
yöntemiyle istihdam edilen personelde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci
fıkrasının (b) bendinde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olma şartı aranır.
Hizmet satın alınan işletme tarafından kurumda istihdam edilen personelin
belgeleri en geç üç gün içerisinde kurum yönetimine teslim edilir ve kurum
yönetimince saklanır.

Kurumların personel ile yapabileceği sözleşme örneği aşağıdaki kaynakta en son tablolar ve dilekçeler kısmında verilmiştir.

Kaynak: Resmi Gazete Sayısı: 28239

kaynak yönetmenlik: https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_01/17171706_YZEL_YYRETYM_YYNET2.pdf

+1 Öne Çıkar ↑
Okunma: 143. ÖneÇıkma: 17
Güncelleme: 14.Mayıs.2017

YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI VE İZİN SÜRELERİ 
Madde 53 - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. 

Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. 
Niteliklerinden ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerinde çalışanlara bu Kanunun yıllık ücretli izinlere ilişkin hükümleri uygulanmaz. 

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; 

a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, 
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, 
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, 
Az olamaz. 

Ancak onseki


Güncelleme: devamı ve kaynak

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. 
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir 
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1243.html


Yorum yazarak veya yoruma cevap atarak tartışmaya ortak olabilirsiniz. Tüm yorumlar sayfa altındadır.

Haber ve Bilgi Benzer Başlıklar


Yeni Doğan Bebeğe Nasıl Bakılır, Yeni doğan için öneriler

Yeni doğan bebek bakımı nasıldır. Yeni doğmuş bebekler için bakım önerileri. Bebeğiniz mi dünyaya geldi? Endişelenmeyin bir şekilde üstesinden geleceksiniz.

Futbol Nasıl Oynanır? Temel Futbol Kuralları

Futbol günlük yaşamımızda olmazlardan. Peki Futbol nasıl oynanır. Oyun kuralları nasıldır ve Futbol oynamak için hangi temel kurallar bilinmelidir?

Anne Sütünün Faydaları Nelerdir? Anne Sütü Bilgileri

Anne Sütü bebek için oldukça önemlidir. Peki Anne Sütü bebek gelişimi için ne gibi hayati öneme sahip. Emzirmenin anneye ve bebeğe faydaları nelerdir?

Sağlıklı Bir Evlilik Nasıl Olmalıdır?

Evliliğiniz mutluluk üzerine sağlıklı bir şekilde oturması için ne yapmak gerekir. Sağlıklı bir evlilik nasıl olur. Evlilikte nelere dikkat edilmelidir.

Gül Bitkisi ve Gülün Faydaları

Gül Bitkisi Nasıl Yetiştirilir. Gül nedir ve kökeni hakkında bilgiler. Gülün Faydaları nelerdir. Bahçeniz için Gül ekimi ve bakımı.

Ceviz Ağacı ve Cevizin Faydaları

Ceviz ağacı hakkında detaylı bilgiler. Ceviz ağacı dikilir mi, Cevizin faydaları nelerdir. Ceviz zararları ve tedavi kullanımı bilgileri.

Android Cihazlar için En iyi Browserlar (Tarayıcılar)

En iyi internet Browserlar, tarayıcılar önerileri ve hakkında yorumları. Android Cihazlarınız için en hızlı ve kasmayan Tarayıcılar hakkında inceleme.

Tatile çıkmadan ve tatildeyken uyulması gereken tavsiyeler

Tatile çıkmadan, tatil yolunda iken ve tatildeyken uyulması gereken tavsiyeler. Tatil için her şeyi planlamanın ve güzel tatilin sırları.

Tatil Planı Nasıl Hazırlanır

Tatil planı nasıl hazırlanır. Tatilde yapılacak şeyleri nasıl planlarsınız. Tatile çıkmadan önce ve tatil sırasında planlama yaparak daha çok eğlenin.

Türkiye’de Gidilecek 10 Tatil Bölgesi

Türkiye' de tatil amaçlı gidilecek yerler. Bir çok tatil yerinden 10 yeri sizin için seçtik. Tatil yapılabilecek 10 tatil bölgesi hakkında bilgiler.

Haber Yorumları Popüler Sıralama